Privatumo politika

I.  Kam reikalinga ši privatumo politika?

UAB „Tvari Energija“, juridinio asmens kodas 302508769, buveinės adresas Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius (toliau – Bendrovė arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą interneto puslapyje www.te.greengenius.eu (toliau – Svetainė), skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis Mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis kritusių gyvulių surinkimo paslaugomis. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus, todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie Politikos pasikeitimus Jūs papildomai informuojami nebūsite, todėl skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai, bet ne rečiau nei prieš kiekvieną naudojimąsi paslauga.

II.  Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

III.  Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Užklausos formos pateikimas sutarčiai sudaryti

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtume pateikti Jums pasiūlymą dėl Mūsų paslaugų sutarties sudarymo, prašome Jūsų svetainėje pateikti kontaktinius Jūsų kaip fizinio asmens ar įmonės, su kuria sudaroma sutartis, atstovo kontaktinius duomenis:

 • Vardą, pavardę;
 • El. pašto adresą;
 • Telefono numerį;
 • Kitą informaciją apie Jūsų verslo poreikius.

Sutarties sudarymo ir vykdymo metu tvarkysime ir kitus asmens duomenis, nurodytus sudaromoje sutartyje.

Svarbu: jei kreipėtės į Mus telefonu, Mūsų darbuotojui nesant galimybės atsakyti į Jūsų skambutį, Jūsų telefono numerį išsaugosime tam, kad su Jumis artimiausiu metu susisiektų Mūsų darbuotojas ir suteiktų informaciją, reikalingą sutarčiai sudaryti, suteikimo.

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs Mums juos pateikiate pildydami užklausos formą Svetainėje.

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Visi minėti duomenys naudojami tam, kad galėtume su Jumis susisiekti ir sudaryti sutartis bei jas įvykdyti.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą Svetainės, kurioje yra sudaromos ir (ar) administruojamos sutartys ir (ar) užsakomos prekės, veikimą, Jūsų asmens duomenis teikiame pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams (kaip pvz., IT paslaugų tiekėjams ar pan.);
 • Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Jums pateikiant duomenis registracijos formoje, Jūsų, kaip juridinio asmens atstovo, duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant teisėtų Bendrovės interesų sudaryti ir vykdyti sutartį su juridiniu asmeniu.

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Sudarius sutartį, Jūsų duomenys saugomi iki sutarties galiojimo pabaigos ir 10 metų po sutarties sudarymo. Jei sutartis nėra sudaroma, Jūsų užklausos duomenis tvarkysime 6 mėnesius nuo paskutinio Jūsų kreipimosi.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaromoje kritusių gyvulių surinkimo paslaugos sutartyje gali būti numatyti ir kiti asmens duomenų tvarkymo veiksmai, įsipareigojimai ar kitos duomenų apsaugos nuostatos, todėl rekomenduojame visada vadovautis sudaryta sutartimi.

Prašymų, skundų, reikalavimų administravimas (Paklausimų nagrinėjimas)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Tam, kad galėtume įvertinti ir išspręsti Jūsų prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, kuriais kreipiatės į Mus bei įsitikinti, kad jie yra pagrįsti ir pateikti jums atsakymą ir (ar) siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys (kaip pvz., adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • Skundo ar kito paklausimo aplinkybių aprašymas;
 • Dokumentai, patvirtinantys skundą.

Kokiu būdu gauname Jūsų duomenis?

 • Tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) Jūsų atstovo, kai Jūs siunčiate mums savo prašymus, skundus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mūsų pateiktais kontaktais (kaip pvz., adresu, el. paštu, telefonu, viešoje erdvėje, įskaitant socialinių tinklų komunikaciją ir pan.).

Kam naudojami Jūsų asmens duomenys?

 • Jūsų pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybių aprašymą bei tai pagrindžiančius dokumentus mes naudojame tam, kad galėtume įvertinti Jūsų paklausime pateiktas aplinkybes bei įsitikinti jų pagrįstumu;
 • Jūsų vardą, pavardę, bei kontaktinius duomenis mes naudojame tam, kad galėtume Jus identifikuoti (t. y. nustatyti besikreipiančio asmens tapatybę) bei pateikti Jums atsakymą į paklausimą.

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

 • Tam, kad galėtume įvertinti Jūsų pateikto skundo ar kito paklausimo aplinkybes ir įsitikinti jų pagrįstumu, Jūsų asmens duomenis mes galime perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims (advokatams, antstoliams, konsultantams ir pan.).
 • Taip pat šiuos duomenis galime perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu tas bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

Kokiomis teisėto tvarkymo sąlygomis tvarkome Jūsų asmens duomenis?

 • Jums pateikus skundą, reikalavimą ar kitą paklausimą dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų, Mes turime teisinę prievolę Jūsų paklausimą išnagrinėti bei pateikti Jums atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c) p., t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė (nustato nacionaliniai teisės aktai);
 • Pateikdami Mums prašymą, pastabas, atsiliepimą ar kitą paklausimą, nesusijusį su galimu Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų pažeidimu, Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad Mes galėtume susipažinti su Jūsų paklausimu bei pateikti atsakymą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. a) p., t. y. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Kiek laiko tvarkome (saugome) Jūsų asmens duomenis?

 • Jūsų pateiktus skundus, prašymus, pastabas, atsiliepimus, reikalavimus ar kitus paklausimus, Mes tvarkome visą paklausimo nagrinėjimo laikotarpį ir saugome 3 mėnesius nuo jo išnagrinėjimo dienos (išskyrus viešoje erdvėje pateikiamą komunikaciją). Asmens duomenys gali būti saugojami ilgiau, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju. Jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį, jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Duomenų rinkimas apie Jums siunčiamus svarbius pranešimus.

Tais atvejais, kai siunčiame Jums svarbius pranešimus, t. y. informaciją susijusią su prekių įsigijimo ir pristatymo sutartimi (pvz., sutarties sąlygų pakeitimas, papildymas; paslaugų kainodaros pakeitimas ir pan.) ir (ar) pranešimus susijusius su skundų / pretenzijų / reikalavimų ar panašių paklausimų nagrinėjimu (pvz., atsakymai į Jūsų pretenzijas, skundus, reikalavimus; susirašinėjimas sprendžiant kilusį ginčą ir pan.), Mes turime teisėtą interesą įsitikinti, kad Jūs buvote informuoti apie naujausias sutarties sąlygas, jų pasikeitimus bei rinkti įrodymus, apie tai jog minėto tipo pranešimas Jums buvo pateiktas ir perskaitytas (atidarytas). Todėl kai siunčiame Jums tokio tipo pranešimus, Mes papildomai atliekame šio pranešimo sekimą, t. y. renkame statistinę informaciją apie Jums išsiųstus pranešimus (pvz., pranešimo pavadinimas, pranešimo pristatymo faktas ir data, pranešimo atidarymo (perskaitymo) faktas ir data, pranešimo turinyje pateiktos nuorodos atidarymo faktas ir data ar pan.).

Minėto asmens duomenų (statistinės informacijos apie pranešimą) rinkimas atliekamas įrodymų dėl tinkamo sutarties vykdymo ir (ar) skundų nagrinėjimo tikslu bei vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p., t. y. asmens duomenis tvarkyti būtina, siekiant teisėtų Bendrovės interesų apginti savo turtinius interesus. Šie duomenys saugomi Kliento paskyroje visą sutarties vykdymo ir (ar) skundo / paklausimo / reikalavimo nagrinėjimo laikotarpį ir 5 metus, skaičiuojant nuo pranešimo išsiuntimo dienos.

IV.  Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • prašyti perkelti savo asmens duomenis (duomenis pateikiant susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu);
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

Bendrovė nevykdo tokio Jūsų asmens duomenų profiliavimo, kurio pagrindu priimami automatiniai sprendimai ir kurie gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį.

Savo duomenų subjekto teises galite įgyvendinti teikdami Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai Bendrovės darbuotojui adresu Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, siųsdami paštu, per atstovą arba el. paštu: hello@greengenius.eu.

Pateikdami prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdami prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdami prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridedant galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdami prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per vieną mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai, tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

V.  Kokios Jūsų pareigos ir atsakomybė?

Jūs esate atsakingas, už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą, todėl pasikeitus Jūsų asmens duomenims (kurie yra būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti), Jūs turite pareigą nedelsiant apie pasikeitusius asmens duomenis informuoti Bendrovę.

Pateikdami savo asmens duomenis, prisiimate visą atsakomybę už savo asmens duomenų pateikimo teisėtumą ir atsakote už Mūsų ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius galinčius kilti dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo.

VI.  Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

VII.  Kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų?

Dėl visų klausimų galite kreiptis į Mus, el. pašto adresu: hello@greengenius.eu arba paskambinę telefonu +370 652 29977. Iškilus klausimų dėl asmens duomenų apsaugos, galite kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną (MB „Duomenų apsaugos ir saugumo sprendimai“, įmonės kodas 304539959, adresas Jonažolių g. 8-35, LT- 04134 Vilnius), el. pašto adresu: info@dpssolutions.eu.